ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา      ปรับปรุงครั้งล่าสุด    เมื่อวัน 17 พ.ย... 2556    ในส่วนของกิจกรรม เทศบาลคุ้งสำเภาเรื่อง ประเพณีวันลอยกระทง...
คลิ๊กดูภาพขยาย
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
Since 31 March 2006


ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2557
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเข้าฟังการประชุมสภา
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง งบทดลอง ณ วันที 31มกราคม 2557
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป ี2557
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง แจ้งยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี2557
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จการปฏิบัติราชการ
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง บัญชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงผู้อายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง บัญชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2556 ขึ้น ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการทโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2556 ขึ้น ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เพื่อเป็นการฟื้นฟู เผยแพร่ อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของครบครัวและชุมชน

โครงการทัศนศึกษาดูงานชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุและเยาวชน ณ เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2556 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุและเยาวชน ณ เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

เลี้ยงรับปลัดเทศบาลคนใหม่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้ดำเนินการเลี้ยงต้อนรับปลัดเทศบาลคนใหม่

แจกเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือน มิถุนายน 2556 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา6
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้ดำเนินการแจกเบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการ เดือนมิถุนายน 2556

กิจกรรมสงกรานต์ประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและกิจกรรมพื้นบ้านอีกมากมาย

กิจกรรมส้มโอหวานสืบสานตำนานเมืองมโนรมย์ พ.ศ.2556
กิจกรรมส้มโอหวานสืบสานตำนานเมืองมโนรมย์ พ.ศ.2556 ข้าราชการและประชานชาวมโนรมย์ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานตำนานเมืองมโนรมย์ขึ้น

โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2556 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 มีเทศบาลและอบต.ในอำเภอมโนรมย์เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน


| | | | | |
Adobe Acrobat
WinRAR
FlashGet