โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2551
วันที่ 30 เมษายน 2551 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา โดยกองสาธารณสุขฯ ได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายแบบการเต้นแอโรบิคแก่ชมรมผู้รักสุขภาพเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายอย่างจริงจังและต่อเนื่องมากขึ้น เพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์